Pályázatok

EFOP-3.1.10-17-2017-00031

„Tíz lépcső” Lépj egy fokkal feljebb – továbbtanulást erősítő kezdeményezések Alsószentmártonban.
Kedvezményezett neve: A Tan Kapuja Buddhista Egyház
Megvalósítás helyszíne: A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola,
7826 Alsószentmárton, Petőfi S. u. 4/a

Szerződött támogatás összege: 29.999.952.- Ft, a támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2020.10.31.

A projekt tartalmának bemutatása: A projektünk célja, hogy 30 fő 15-18 év közötti fiatal számára perspektívát és motivációt biztosítsunk a sikeres továbbtanulásuk megkönnyítése érdekében. A pályázatba bevont tanulókkal heti rendszerességgel mentortanárok foglalkoznak, akik nemcsak az iskolai előmenetelükben segítik, hanem életvezetési tanácsokkal is támogatják a diákokat. Emellett egyéb szakemberek is részt vesznek a segítő munkában, a pályázat lehetőséget biztosít nyelvtanárok és iskolai szociális munkás foglalkoztatására is. Az EFOP 3.1.10. pályázati célkitűzések középpontjában a bevont tanulók folyamatos iskolai előmenetelének biztosítása és a sikeres érettségi vizsgák megszerzése áll, mindezzel a pályázatban részt vevők eredményes továbbtanulását kívánjuk támogatni. A pályázat megvalósítását sikeres roma/cigány előadók meghívásával, színházi és iskolán kívüli kulturális programokkal és pályaorientációs rendezvények szervezésével segítjük. A pályázat pénzügyi támogatásával biztosítjuk a bevont tanulók középfokú nyelvvizsgáinak megszerzését, az utazások és belépőjegyek és egy ötnapos nyári tábor teljes költéségét. A pályázat legfőbb célja, hogy azokat a fiatalokat segítse az önálló életpálya kialakításában, a tanuláshoz és az önfejlesztéshez szükséges motivációk megerősítésében, akiknek erre a legnagyobb szükségük van, akiket a leginkább fenyegeti a lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélye

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0350

A kedvezményezett neve: „Kis Tigris” Gimnázium, Szakiskola és Szakközépiskola
A projekt cím: „Hulló vízgyöngy hattyú tollán” – Innovatív iskola Alsószentmártonban
Szerződött támogatás összege: 11 764 300,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt és a Kis Tigris Gimnázium hosszú távú célja a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok iskolázottsági mutatóinak emelése, integrációjának elősegítése, az érettségivel rendelkezők számának növelése, illetve a munkaerő-piaci esélyeinek növelése. A társadalomban meglévő előítéletek csökkentése, a roma/cigány lakosság esélyegyenlőségét szolgáló iskola megteremtése, a települési és a nagyobb környezet formálása a jelenlétünkkel és az eredményeinkkel. Közepes távú cél az iskolába iratkozottak lemorzsolódásának csökkentése, az eredményesen továbbhaladók és érettségizők arányának növelése, a használható és fontos kompetenciák fejlesztése, a környezettudatosságra és az egészségesebb életmódra nevelés, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok oktatásával foglalkozó pedagógusok folyamatos megújulása, szakmai fejlődése. A rövid távú céljaink között az alábbiak szerepelnek: – a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése; – az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével; – a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő végzettségű, képzettségű tanulók kibocsátása; Ehhez kapcsolódóan részcélok: – a végzettség nélkül lemorzsolódott fiatalok iskolarendszerű képzésbe történő visszavezetésével az érettségit, illetve piacképes szakmát szerző fiatalok számának növelése; – az újbóli lemorzsolódás megakadályozása; – a digitális kompetenciák fejlesztése; – használható idegennyelvtudás megszerzésének segítése; – a környezettudatosság és egészségmegőrzés felelősségének hangsúlyozása. Céljaink számszerűsíthetően elvárt eredményei: – A programba bevont tanulók száma: 80 fő. – A bevont tanulók közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 70 %-ot. – Megvalósított programok száma: min. 6 db. – A programokon résztvevő tanulók száma: min. 200 fő – Pedagógustovábbképzésben résztvevők száma: 20 fő – A pedagógustovábbképzést sikeresen elvégzők száma: min. 18

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.10.31.TÁMOP 3.3.9

„Amit gondolunk, azzá leszünk” – Második esély Alsószentmártonban

A Második Esély típusú programok megvalósításával a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, illetve ez által a piacképes szakmát szerzett fiatalok arányának javítása a cél.

A konstrukció a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. További cél, hogy az egyéni tanulói igényekhez igazított programok – a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban – minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

Részletek, szakanyagok
>>>

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

TÁMOP 3.2.1

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében.

A projekt célkitűzése, hogy olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítse elő, amelyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben, illetve egy komplex segítő szolgáltatásrendszer működtetésével elősegítse, hogy az érintett célcsoport sikeresen elvégezze tanulmányait.

Részletek, szakanyagok >>>

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS >>>

TÁMOP 3.1.4

A kompetencia alapú oktatás célja:

A projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése oktatási intézményekben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.