Szervezeti és személyzeti adatok

(1) Az iskola szervezeti felépítése – ORGANOGRAM

(2) Szervezeti egységek vezetői és feladatai: (lásd: SZMSZ 8 – 9. oldal)

Intézményvezető:

a) A vezető személye

A vezető személyének megnevezése: igazgató. Az igazgatót A Tan Kapuja Buddhista Egyház Egyházi Tanácsa pályázat alapján választja ki. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával az intézmény nevelőtestülete egyetért. Egyetértés hiányában a pályázat kiírása kötelező. Intézményvezetői megbízás: az oktatásért felelős miniszter egyetértésével a Fenntartó határozott időre bízza meg, a munkáltatói jogokat a Fenntartó gyakorolja.

b) A vezető feladata

1.
• felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért
• gyakorolja a munkáltatói jogokat
• dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés nem utal más hatáskörébe
• felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért
• jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját
• képviseli az intézményt.

2. felel
• a pedagógiai munkáért
• a nevelőtestület vezetéséért
• a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért
• a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért
• a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó megszervezéséért
• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
• a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
• a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért
• a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért
• a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
• a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.

3. feladata
• az intézmény törvényes működtetése éves munkaterv szerint
• az intézményben dolgozók munkájának irányítása, szervezése
• a dolgozók belső ellenőrzésének, beszámoltatásának szervezése, értékelése
• az oktatók, dolgozók továbbképzésének megtervezése, feltételeinek megteremtése
• a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatának biztosítása
• az intézményben folyó oktató-nevelő munka nyilvánosságának biztosítása
• az intézmény szabályzatainak karbantartása
• az oktató-nevelő munka színvonalas teljesítésének megszervezése, tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése
• a Pedagógiai Program, Minőségirányítási Program fejlesztésének biztosítása, módosításának előkészítése
• a gazdálkodás és a tartalmi munka összehangolása
• az intézményi vagyon ésszerű és takarékos működtetése a szakmai program megvalósítása érdekében
• kapcsolattartás az intézmény szervezeteivel, dolgozóival
• a munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlása
• a tanulói jogviszony létesítése és megszűntetése
• döntéseinek előkészítésébe és meghozatalába a jogszabályokban feljogosított testületek bevonása.

c) Intézményvezető-helyettes

Az intézményvezető-helyettes jogköre és felelőssége

Az igazgató a munkáját a helyettese(i) segítségével végzi: Általános igazgatóhelyettes és Adminisztratív igazgatóhelyettes Az igazgatóhelyettes(ek) megbízása során a Fenntartó egyetértési jogot gyakorol. Az igazgatóhelyettes a munkáját a munkaköri leírás alapján végzi. Az igazgató a jogköreit – a pénzügyi, a munkáltatói, a fegyelmi és a tanulói jogviszony gyakorlása kivételével – átruházhatja a helyettesére. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a helyettesi megbízás határozott időre szól.

d) Szakmai és módszertani csoport

A csoportot feladata, hogy folyamatosan ellenőrizze a pedagógiai és nevelési munkát, ezen belül a pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai, módszertani és erkölcsi alapelvek megvalósulását. Munkarendje: problémafeltárás, azok okainak elemzése, javaslat a problémák megszüntetésének eszközeire. Ennek során rövidebb és hosszabbtávú célokat tűzhet ki, melyek sikerességéről, megvalósulásáról úgy az iskola igazgatója, mint a tantestület felé beszámol. A tantestület irányába elsősorban nem ellenőriz és számonkér, hanem inspirál, támogat és javaslatokat tesz. Fokozott figyelmet fordít a team-építésre. A szaktanároknál egyeztetett formában, illetve gyakorisággal hospitál. Szorosan együttműködik a laboránssal, a mentortanárokkal, a gyógypedagógussal és a diákönkormányzattal is. Részt vesz az esetleges tanári továbbképzések megszervezésében, az iskola munkáját segítő pedagógiai szakanyagok és belső tananyagok elkészítésében. Szempontokat ad a szaktanárnak az éves tanmenet felépítéséhez, tematikájának és módszertanának kidolgozásához. Összehangolja a tanári munkacsoportok tevékenységét. Megszervezi az iskola éves munkarendje szerinti programokat, vizsgákat. (Bővebben: SZMSZ munkaköri leírások résznél; Intézményi Önértékelési Program és Éves Önértékelési Terv)

Lásd részletesen: Pedagógiai Program 31-38.oldal és a Szervezeti és Működési Szabályzat 7-23. oldal

(3) Vezetők és elérhetőségek

Intézményvezető: Harmat Mária

Elérhetőség:

buddhistagimnazium@tkbg.hu
06-30/216-2979
Intézményvezető-helyettesek:
Adminisztratív igazgatóhelyette:s Pencs Anikó
Elérhetőség: buddhistagimnazium@tkbg.hu
06-30/978-4150
Általános igazgatóhelyettes: Sinkovics Ádám
Elérhetőség: buddhistagimnazium@tkbg.hu

06-30/978-4157