Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

1. Az intézmény alaptevékenységei

• általános iskolai nevelés-oktatás

• gimnáziumi nevelés-oktatás

• felnőttoktatás

• nyelvoktató (beás) roma/cigány nemzetiségi oktatás

TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás (alsó és felsőtagozat, nappali munkarend)
TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás (5-8. évfolyam, felnőttképzés munkarend)
TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás (9-12. évfolyam, gimnázium)
TEÁOR 8042 M.n.s. felnőtt és egyéb oktatás (9-12. évfolyam, gimnázium)

Nemzetiségi oktatás: A 17/2013 (III.1) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló jogszabály alapján

Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás formája:

– Nemzetiségi nyelv és irodalom (beás nyelv)
– Roma/cigány nemzetiségi népismeret

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek:

OKTATÁS
TEÁOR 5629 Egyéb vendéglátás (munkahelyi étkeztetés, tanulók, alkalmazottak részére, közétkeztetés)
TEÁOR 6820 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 8551 Sport, szabadidős képzés
TEÁOR 8552 Kulturális és egyéb szabadidős tevékenység
TEÁOR 8559 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás
TEÁOR 8891 Felnőtt- és egyéb oktatás (napközi, tanulószobai ellátás, tanórán kívüli oktatás ellátása)
TEÁOR 8891 Gyermekfelügyelet, Gyermekek napközbeni ellátása m.n.s.
TEÁOR 8559 Mns egyéb oktatás – Vallási neveléshez kapcsolódó feladatok ellátása
TEÁOR 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység (iskolai könyvtár)
TEÁOR 9312 Egyéb sporttevékenység
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
TEÁOR 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK:

 

– Bejáró tanulók ellátása

– Tanulói tankönyvellátás

– Minőségfejlesztési feladatok

– Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

– Integrált oktatás

– Új tanulási formák és rendszerek – Második esély gimnáziumi programok

– Szakmai és informatikai, fejlesztési feladatok

– Kulturális- és egyéb szabadidős tevékenységek

– Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek

– Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása

– Sajátos nevelési igényű tanulók közül az intézményben integrált oktatás keretében nappali munkarendben ellátott tanulók, akik

  • a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével;
  • a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján.

– Biztosítjuk a tanköteles korú tanulók iskolai nevelését és oktatását.

– Felnőttoktatás a központi kerettanterv alapján, esti munkarend szerint történik.

– Az intézmény középiskolai tanulmányok befejezéséhez érettségi vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat.

– A kötelező tanórai foglalkozásokon túl felzárkóztató, pályaorientációs foglalkozásokat biztosít a köznevelési törvényben meghatározottak és a helyi pedagógiai programban előírt időkeretben.

2. Az alaptevékenységre, valamint a feladat- és hatáskörre vonatkozó jogszabályok

A jogszabályok letölthetőek az alábbi linkről

https://net.jogtar.hu/

– A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

– 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

– 110/2012 (VI.4.) Kormányrendelet A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

– A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

– A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1., 2., 3., 7., 10. és 12. számú melléklete

– 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

– A 2011. évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól

– A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés]

– a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint 2013.évi CCXXXII. trv a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

– a Tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

– Egyházi törvény, illetve minden más aktuálisan vonatkozó törvény és rendelet.

3. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

1) A fenntartó egyházunk köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatainak, ellenőrzéseinek felsorolása, ideje:

Év Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzést lefolytató Az ellenőrzés javaslatai
2014.06.05. Az intézmény gazdálkodásának, támogatások felhasználásának ellenőrzése Németh Sándorné könyvvizsgáló Az ellenőrzés során szabálytalanság nem merült fel.
2014.07.11. Pedagógiai program végrehajtása, szakmai munka eredményessége, az intézmény gazdálkodása A Tan Kapuja Buddhista Egyház Közoktatási Bizottsága Az alapdokumentumok szakértővel való véleményeztetése javasolt.
2014.09.05. Alapdokumentumok törvényességi megfelelősége Reichmesz Ádám
köznevelési szakértő
Az intézmény névhasználatának egységesítése az alapdokumentumokban.
2015.05.14. Állami támogatások felhasználásának jogszerűsége; alapdokumentumok, szabályzatok érvényessége Dr. Masa Sándor Az ellenőrzés során súlyos hiányosság nem merült fel.
2015.07.07. 2014/2015. tanév szakmai munkájának, gazdálkodásának értékelése A Tan Kapuja Buddhista Egyház Közoktatási Bizottsága
2016.05.23. Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend felülvizsgálata, ellenőrzése A Tan Kapuja Buddhista Egyház Közoktatási Bizottságának elnöke Az ellenőrzés során hiányosság nem merült fel.
2016.06.30. 2015/2016. tanév szakmai munkájának, gazdálkodásának értékelése A Tan Kapuja Buddhista Egyház Közoktatási Bizottsága
2017.07.05. 2016/2017. tanév szakmai munkájának, gazdálkodásának értékelése A Tan Kapuja Buddhista Egyház Köznevelési Bizottsága
2018.05.31. Az intézmény Pedagógiai Programjának szakértői véleményezése Márton Judit köznevelési szakértő A szakértő a jogszabályoknak megfelelőnek találta a dokumentumot.

2) Külső ellenőrzések – Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Év Az ellenőrzést lefolytató Az ellenőrzés tárgya Az ellenőrzés javaslatai Az ellenőrzési jegyzőkönyv száma
2015.03.17. Baranya Megyei Kormányhivatal 2014/2015. tanév törvényességi ellenőrzése A törvényességi ellenőrzés során jogsértést nem tapasztaltak. BAB/12/55-4/2015
2016.12.13. Baranya Megyei Kormányhivatal 2016/2017. tanév törvényességi ellenőrzése A törvényességi ellenőrzés során jogsértést nem tapasztaltak. BAB/12/1637-5/2016
2016.09.07. Magyar Államkincstár 2014.évi költségvetési támogatás elszámolása és felhasználásának jogszerűségére irányuló hatósági ellenőrzés Finanszírozási különbözet megállapítása.
(2.074.774.- Ft)
BPM-ÁHI/2115-4/2016
2017.03.06. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés Tornacsarnok Tűzriadó Tervének aktualizálása, teakonyhában a gáztűzhely cseréje villanytűzhelyre, tűzvédelmi főkapcsoló megjelölése 35250/45-3/2017.ált.
35250/45-4/2017.ált.
2017-2018. Állami Számvevőszék Központi költségvetésből kapott támogatások felhasználásának ellenőrzése https://www.asz.hu/storage/files/files/
jelentes/2018/18070.pdf?ctid=762
EL-0119–075/2018.
2017.12.04. Oktatási Hivatal Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatszolgáltatás szakmai ellenőrzése Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltak.
2018.04.12. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Iskolai Közösségi Szolgálat lebonyolítása A monitoring alkalmával hiányosságot nem tártak fel.
2018.06.07. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzvédelmi átfogó hatósági ellenőrzés Napelemes rendszert jelző matricák kihelyezése, vészkijárati zár, kijáratjelző üzemeltetési napló és megfelelőségi nyilatkozat hiánypótlása. 35250/490-1/2018.ált.